Yuan Fa Tung Oil store, Jien Kuo Book Co., Shanghai, China