Xiang Feng Hao store, Ren Da Xin Hao store, Da Guo Yin Wu Ju printing shop, Shanghai, China