Er Tong Shu Ju children book store, Shanghai, China