Chinese huts along a creek, Xujiahui, Shanghai, China